Data: 17 września 2020 Autor: Łukasz Kobierski

Stanowisko Chińskiej Republiki Ludowej w 75. Rocznicę ONZ

W czwartek 10 września Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało stanowisko Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) z okazji 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w którym przedstawiono koncepcje i propozycje Chin w różnych kwestiach geopolitycznych, w tym roli ONZ, sytuacji międzynarodowej, zrównoważonego rozwoju i współpracy w zakresie walki z pandemią COVID-19.

ŹRÓDŁO: FLICKR / UN GENEVA

Zgodnie z przesłaniem, państwa powinny zapobiec powrotowi do historii. Musimy odrzucić unilateralizm, hegemonizm i politykę siły. Powinniśmy uszanować ścieżkę rozwoju innych państw oraz stać na straży multilateralizmu opartego na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zwrócono też uwagę na ochronę przyrody, podkreślając konieczność kontynuacji wdrażania postanowień porozumienia paryskiego.

Stanowisko ChRL nawołuje również do zaniechania stygmatyzacji i upolityczniania pandemii COVID-19. Na czele walki z chorobą powinna stać Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Kraje rozwijające się powinny zostać objęte większą opieką i wsparciem, czemu służą Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz Inicjatywa Zawieszenia Obsługi Zadłużenia (Debt Service Suspension Initiative).

Przypomniano też o sprawach polityki globalnej. Wsparto niepodległość Palestyny i zasadę dwóch państw. Chiny zdecydowanie popierają rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231 i ważność porozumienia nuklearnego z Iranem. ChRL wspiera wielostronne rozmowy pokojowe w Afganistanie i uważa, że obce wojska powinny opuścić ten kraj. Państwa zaangażowane w konflikt powinny zrezygnować z odstraszania nuklearnego. Przy tym wątku stwierdzono, że odejście USA od traktatu INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) oraz plany rozmieszczenia rakiet średniego zasięgu poza ich krajem zakłócą globalną strategię stabilności i podważą bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. USA i Rosja powinny porozumieć się w ramach nowego układu START (Strategic Arms Reduction Treaty) i zmniejszyć arsenał jądrowy, przy czym zaznaczono, że Chiny nie dołączą do tego ,,niesprawiedliwego i nierozsądnego” wezwania do stworzenia trójstronnych spotkań. Wskazano na problemy takie jak terroryzm, broń biologiczna czy bezpieczeństwo żywnościowe.

Ważnym aspektem, któremu poświęcono szczególną uwagę, było cyberbezpieczeństwo. Chiny sprzeciwiają się nadmiernemu naciąganiu koncepcji bezpieczeństwa do ograniczania rozwoju technologii. Proponują opracowanie międzynarodowego kodeksu postępowania w cyberprzestrzeni oraz Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Danych (Global Data Security Initiative). Ponadto, Chiny przestrzegają przed dyskryminacją i upolitycznianiem kwestii sieci 5G. ChRL popiera również lepszą ochronę własności intelektualnej.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wśród konkluzji stanowiska możemy przeczytać, że Chiny podążają ścieżką pokojowego rozwoju i nigdy nie dążyły do ekspansji terytorialnej lub rozszerzania strefy wpływów. Chiny zapowiadają, że w tym roku wyciągną z ubóstwa wszystkich mieszkańców wsi na terenie kraju. Padło też znamienne zdanie w kontekście niedawnych wydarzeń w kraju, mówiące wiele o panującej władzy – ,,żadne prawo człowieka nie jest ważniejsze niż prawo do szczęśliwego życia”. Co więcej, przypomniano o pozytywnej roli ChRL w walce z COVID-19 oraz wsparciu dla państw i ONZ w tym zakresie, a także zaangażowaniu w misje pokojowe czy inne projekty pomocowe.

Stanowisko Chin wobec 75-lecia ONZ było kolejną okazją dyplomacji ChRL do przedstawienia własnej agendy dla całego świata. Było też sposobnością do pokazania się w dobrym świetle wobec pandemii COVID-19 – jako donatora sprzętu medycznego i wsparcia finansowego dla innych państw. Nie zabrakło też ideologicznych haseł obecnego prezydenta Chin – Xi Jinpinga, np. ,,wspólnoty wspólnego przeznaczenia”. W tekście szczęście obywateli zostało postawione ponad prawami człowieka, co prawdopodobnie ma służyć sankcjonowaniu działań władz w Sinciangu czy Tybecie. Oświadczenie o nieekspansjonistycznej polityce Chin należy zestawić z rzeczywistością, biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia na granicy chińsko-indyjskiej czy budowę sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim w kontekście sporów granicznych panujących na tym akwenie. W artykule możemy przeczytać, że społeczność międzynarodowa powinna bronić multilateralizmu i celów oraz zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także systemu międzynarodowego skoncentrowanego na ONZ i porządku opartego na prawie międzynarodowym. Dla Chin szczególnie istotnymi kwestiami jest multilateralizm i rola WTO, ponieważ to one umożliwiły im rozwój gospodarczy. Obecnie coraz częściej mowa jest o decouplingu, który mógłby zachwiać gospodarką i tym samym długoterminowo legitymizacją władzy Komunistycznej Partii Chin. Jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, ewidentnie widać, że jest ona sprzeczna z amerykańską i próbuje ją dewaluować i krytykować. Szczególnie istotna jest kwestia militaryzacji oraz rozwoju sieci 5G. Na tych dwóch polach USA próbuje utrzymać lub uzyskać przewagę, czy nawet zepchnąć Pekin na boczny tor, co spotyka się z ostrą reakcją KPCh, która przedstawia swoją pokojową agendę wspólnych korzyści i dobrobytu.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top