Programy / China Monitor

China Monitor oferuje analityczne spojrzenie na politykę gospodarczą i zagraniczną Chin, pomagając zrozumieć decyzje podejmowane przez władze chińskie i zaadaptować adekwatne rozwiązania. Zakres tematyczny nie ogranicza się do polityki wewnętrznej Chin czy ich relacji z USA, ale obejmuje on również skutki wojny handlowej i rywalizacji technologicznej dla gospodarki światowej, Europy, państw EŚW i Polski.

Autorzy w swoich analizach skupiają się na następujących obszarach:

  • Sytuacja gospodarcza Chin oraz jej wpływ na globalną gospodarkę, w tym analiza ekonomicznej rywalizacji amerykańsko-chińskiej
  • Rozwój zdolności ofensywnych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) i jego implikacje dla stabilności w regionie oraz równowagi sił Chiny-USA
  • Strategie polityki zagranicznej i ich implementacja względem najważniejszych partnerów i regionów (USA, Federacja Rosyjska, UE, Japonia, ASEAN, EŚW, Ameryka Łacińska, Afryka)
  • Technologiczna transformacji gospodarki chińskiej, obejmująca postępy w zakresie Sztucznej Inteligencji (SI), 5G oraz zaawansowanego przemysłu
  • Sprawy wewnętrzne (siły prodemokratyczne, kwestie środowiskowe, zdrowie publiczne, trendy demograficzne i społeczne) istotne dla dynamiki władzy w KPCh
  • Relacje Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym naciskiem na Polskę

Stany Zjednoczone i Chiny stanowią czołowe mocarstwa współczesnego świata o największej skali oddziaływania na politykę i gospodarkę. Waszyngton i Pekin dążą do utrzymania i rozszerzenia dotychczasowych stref wpływów, co w naturalny sposób prowadzi do konfliktu interesów i wywołuje strukturalne napięcia w systemie międzynarodowym. Chińskie władze dążą do zwiększenia zaangażowania w państwach będących sojusznikami USA w celu ograniczenia amerykańskich wpływów i realizacji agendy Pekinu w odniesieniu do handlu, inwestycji czy sieci 5G. Analogiczne procesy mają miejsce w większości regionów świata, wliczając w to zaniedbywane dotychczas przez Zachód: Amerykę, Łacińską, Afrykę czy Azję Centralną. Chiny podejmują również znaczne wysiłki na rzecz stworzenia grupy państw, która obecnie skupia Rosję, Iran oraz inne reżimy autorytarne na świecie, mającą efektywnie opierać się amerykańskiej dominacji.

Napięcia na linii Pekin-Waszyngton mają swoje źródło nie tylko w rozbieżnych interesach materialnych, ale również w czynnikach normatywnych i aksjologicznych. USA i Chiny reprezentują dwa skrajnie odmienne systemy polityczne: demokrację liberalną i monopartyjny reżim z tendencjami neototalitarnymi. Te dwa modele rządów oferują niemożliwe do pogodzenia perspektywy na prawa człowieka i porządek światowy, czyniąc chińsko-amerykańską rywalizację prawdziwym zderzeniem cywilizacji.

Spektakularny wzrost potęgi ekonomicznej i militarnej ChRL po 1978 roku zasadniczo zmienił uwarunkowania strategiczne na świecie, stając się jednym z najistotniejszych procesów w XXI wieku. Wraz z erozją relatywnej potęgi Zachodu i coraz częstszym kwestionowaniem amerykańskiego przywództwa, Chiny i USA wkroczyły w okres strategicznej rywalizacji, mającej szansę stać się dominującym trendem międzynarodowych w nadchodzących dekadach. Ostateczny rezultat tej konfrontacji w znacznym stopniu determinować będzie naturę ewoluującego porządku oraz wartości leżące u jego podstaw.

Wziąwszy pod uwagę ekonomiczną, polityczną i militarną wagę każdego z mocarstw, konsekwencje wielkomocarstwowej rywalizacji będą odczuwalne przez innych aktorów międzynarodowych, bez względu na to, czy tego chcą. Kluczowe staje się zatem pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat wydarzeń i procesów o pierwszorzędnym znaczeniu.

Top