NEWS

Data: 12 września 2018

Podsumowanie konferencji The Visegrad Group Contribution to European Security

Warsaw Institute we współpracy z Funduszem Wyszehradzkim i think tankami z Europy Środkowo-Wschodniej, 10 września 2018 r., zorganizowała międzynarodową konferencję pt. The Visegrad Group Contribution to European Security – Common Challenges and Goals.

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

Konferencja zgromadziła dyplomatów, czołowych ekspertów od spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa oraz przedstawicieli biznesu i mediów. Wspólnie dyskutowano o wymiarach bezpieczeństwa w Grupie Wyszehradzkiej, wpływie V4 na inne kraje Unii Europejskiej, a także przyszłości relacji w regionie Europy Środkowej w kontekście aktualnych wydarzeń na świecie i zmian porządku międzynarodowego. Wydarzenie stanowiło niepowtarzalną okazję do wymiany poglądów na temat najważniejszych wyzwań w regionie wyszehradzkim i UE w obecnej dekadzie.

Konferencję otworzył Krzysztof Kamiński, Prezes Warsaw Institute i przedstawił on główne wątki konferencji, podkreślając istotny wymiar debaty skierowanej na kwestie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie zaprezentował partnerów zagranicznych konferencji, tj. European Values Think-Tank z Czech, Slovak Security Policy Institute ze Słowacji i Századvég School of Politics z Węgier.

Przemówienie otwierające wygłosił Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie przyjaznych stosunków łączących państwa wyszehradzkie i konieczność opowiadania się jednym głosem na arenie europejskiej. Przewodniczący omówił strategiczne wymiary bezpieczeństwa w Grupie Wyszehradzkiej. Podkreślił jedność, która jest zauważalna w kwestii podejścia do polityki migracyjnej. Kraje wyszehradzkie powinny spójnie opowiadać się wobec sprzeciwu przymusowej relokacji uchodźców oraz wzmocnienia zewnętrznych granic UE.

Kolejnym wątkiem było podejście do polityki energetycznej, w tym strategii wobec Nord Stream II. Przewodniczący podkreślił, że kluczowym wyzwaniem dla państw wyszehradzkich jest dywersyfikacja źródeł surowców energetycznych, rozwój projektów takich jak Korytarz Północ-Południe, czy strategiczny z polskiej perspektywy Baltic Pipe. Kolejnym wątkiem była polityka obronna, gdzie Przewodniczący zaakcentował kluczową rolę krajów w zwiększeniu potencjału wojskowego i współpracy w zakresie działań sił zbrojnych czwórki wyszehradzkiej. Na zakończenie zaznaczył, że należy dbać o dobre relacje w obrębie regionalnej organizacji, zarówno w czasie prosperity, jak i w momentach kryzysu i recesji.

Pierwszy panel ekspercki – The Impact of Uncontrolled Migration Movements on Internal Security in the European Union, został poprowadzony przez Norberta Arok z Századvég Foundation (Węgry). O kwestiach polityki migracyjnej dyskutowali eksperci: Norbert Tóth z National University of Public Service (Węgry), Viktor Marsai z Migration Research Institute (Węgry) i Tamás Péter Baranyi z Antall József Knowledge Centre(Węgry). Podczas dyskusji podkreślono zagrożenia wynikające z niekontrolowanych ruchów migracyjnych w Europie. Obserwowane od kilku lat ruchy migracyjne stanowią realne zagrożenie dla tożsamości i integracji europejskiej. Eksperci podkreślili istotny wpływ solidarności między krajami wyszehradzkimi wobec tej polityki i zaznaczyli konieczność opowiadania się jednym głosem na forum Unii Europejskiej. Zauważono, że państwa tzw. starej Unii narzucają krajom wyszehradzkim narrację wobec podejścia do polityki migracyjnej. Celem powinno być wypracowanie wspólnego kompromisu przez wszystkich 28 członków UE.

Drugi panel – Disinformation – Manipulation Methods, Neutralization and Consequences, poprowadził Radko Hokovský, Fundator i wieloletni Dyrektor European Values Think-Tank (Czechy). Eksperci dyskutowali o zagrożeniach, jakie wynikają z szerzącej się w Europie wojny informacyjnej, niebezpieczeństwach związanych z niepożądanym rozprzestrzenianiem informacji, czy roli mediów społecznościowych w obecnych czasach. Główne wątki przybliżyli mówcy: Wojciech Kuchta z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń (Polska), Kataryna Tracz z Free World Think-Tank (Szwecja) oraz Profesor Cécile Vaissié z Université Rennes 2 (Francja). Dyskutowano o Federacji Rosyjskiej, która w sposób szczególny jest obecna w szerzeniu nieprawdziwych informacji w państwach europejskich. Zaznaczono, że Rosjanie nie tworzą nowych problemów, ale korzystają z europejskich słabości. Naciski odbywają się przede wszystkim poprzez wykorzystanie wewnętrznych sporów i podgrzewanie temperatury dyskusji politycznych, tym samym oddziałując bezpośrednio na destabilizację krajów, rządów czy nawet międzynarodowych organizacji.

Trzeci panel – Effective Defence Spending: R&D, Acquisitions and Modernization, poświęcony był współpracy militarnej w grupie V4. Był on moderowany przez Dyrektora Programu Bezpieczeństwo, Juraja Krupę ze Slovak Security Policy Institute (Słowacja). Eksperci dyskutowali o roli organizacji międzynarodowych, takich jak NATO, w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie wyszehradzkim. Podkreślono konieczność wypracowania nowego formatu wspólnych ćwiczeń wojskowych w ramach V4 oraz modernizacji krajowych armii, przy współpracy narodowych sektorów zbrojeniowych. Zaznaczono, że kraje Grupy Wyszehradzkiej posiadają znacznie większy potencjał w zakresie obronności, kiedy się jednoczą. W panelu wzięło udział czterech mówców – Gergely Nemeth doktor w zakresie War Studies (Węgry), Marian Majer z Ministerstwa Obrony Słowacji (Słowacja), Petr Bohacek z Association for International Affairs (Słowacja) oraz Radko Hokovský z European Vaules Think Tank (Czechy).

Ostatni panel – Activities of the Visegrad Group in the Context of the European Security, był prowadzony przez Tomasza Grzegorza Grosse profesora Uniwersytetu Warszawskiego (Polska), który zaznaczył, że kraje wyszehradzkie w kontekście bezpieczeństwa powinny starać się wypracować wspólne płaszczyzny kooperacji. Zaznaczył, że Europa znalazła się w głębokim kryzysie, który powinien zrzeszać wszystkie kraje regionu, celem skutecznego wpływu na decyzje podejmowane na forum UE. Aleksandra Rybińska, członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ekspert Warsaw Institute (Polska), przeanalizowała obecną sytuację na arenie europejskiej, zaznaczając, że mamy do czynienia z dominacją niemiecko-francuską, co powinno skłaniać kraje czwórki wyszehradzkiej do skutecznej odpowiedzi i solidarności w regionie. W panelu wziął udział także Profesor Andrzej Zybertowicz (Polska), Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego (Polska) oraz dr Piotr Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska). Eksperci poruszyli m.in. temat przywództwa w Grupie Wyszehradzkiej, zaznaczając rolę Polski, jako naturalnego lidera organizacji. Podkreślono jednak znaczne różnice w postrzeganiu tematu z perspektywy każdego kraju wyszehradzkiego. Dychotomia związana z odmienną perspektywą, wpływa negatywnie na spójność Grupy, a co za tym idzie, możliwość realnego wywierania wpływu na inne kraje i decyzje podejmowane na szczeblu UE. Podczas dyskusji szeroko omówiono kwestie inicjatywy Trójmorza, jako nowej koncepcji współpracy w regionie, która zasilona dobrymi praktykami i współpracą wyszehradzką, może poszerzyć sferę bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślono, że solidarność Grupy Wyszehradzkiej nie zaprzecza aktywnemu uczestnictwu jej członków w Unii Europejskiej, a tylko wzmacnia głos naszego regionu w Europie.

Krótki materiał wideo na temat naszej konferencji zrealizowanej przez Polskie Radio:

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Related posts

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

Top