AKTUALNOŚCI

Data: 31 maja 2024

Grupa Robocza ds. konserwatyzmu w Europie

Grupa Robocza ds. Konserwatyzmu w Europie powstała w 2022 r. jako platforma współpracy ośrodków analitycznych. Jej członkowie dążą do zdefiniowania wartości konserwatywnych i nawiązania dialogu w ramach wspólnoty europejskich konserwatystów.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że członkowie Fundacji Warsaw Institute uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej ds. Konserwatyzmu w Europie. W ciągu ostatniego roku w debacie na temat współczesnego konserwatyzmu udział wziął szereg instytutów badawczych z Belgii, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Unii Europejskiej. Fundacja Warsaw Institute ma zaszczyt przedstawić wspólne oświadczenie członków Grupy Roboczej wypracowane w cyklu dziewięciu spotkań. Dokument ten będzie kształtował się w zależności od kolejnych spotkań i ich kontekstu. Docelowo ma on stanowić wytyczne dla europejskich środowisk konserwatywnych i podkreślać łączące je wartości pomimo różnic.
– Liliana Śmiech, Przewodnicząca Rady Fundacji

GRUPA ROBOCZA DS. KONSERWATYZMU W EUROPIE

Grupa Robocza ds. Konserwatyzmu w Europie powstała w 2022 r. jako platforma współpracy ośrodków analitycznych. Jej członkowie dążą do zdefiniowania wartości konserwatywnych i nawiązania dialogu w ramach wspólnoty europejskich konserwatystów. Terminu „konserwatyzm” często używa się zresztą w polityce. Niemniej jednak, jest on dziś o tyle niejednoznaczny, że w powszechnym rozumieniu dotyczy zarówno radykalnych libertarian, jak i autorytarystów. Uważamy, że konserwatyzm jest ważnym elementem europejskiej tożsamości, jak również ma szansę odegrać kluczową rolę dla przyszłości Europy. Dla lepszego zrozumienia tego zjawiska, Grupa Robocza odbyła cykl spotkań poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Spotkanie inauguracyjne (Budapeszt)
  • Reformy UE (Bruksela)
  • Migracja i demografia w Europie (Bari)
  • Ekonomia (Madryt)
  • Religia i państwo (Wiedeń)
  • Rodzina i demografia (Budapeszt)
  • Środowisko naturalne (Uppsala)
  • Zjednoczenie (Namur)
  • Przegląd obowiązujących wartości (Turyn).

W najbliższym czasie członkowie Grupy planują więcej spotkań o podobnej tematyce.

 

ZASADY

Współczesny europejski ruch konserwatywny nie jest jednorodny. Wyraża się on bowiem poprzez różnice w języku, kulturze, społeczeństwie, religii i historii. Na powstanie tradycji konserwatywnych w Europie wpływ miał szereg czynników historycznych i geograficznych. Europejski konserwatyzm różni się od konserwatyzmu anglosaskiego; nie jest bowiem tak spójny i jednolity. Niemniej jednak, silne wartości konserwatywne dawały narodom wsparcie w trudnych chwilach. Głęboko wierzymy, że tradycje te stanowią składową europejskiego konserwatyzmu.

W trakcie spotkań Grupy Roboczej zredefiniowano pojęcie konserwatyzmu w Europie oraz wyszczególniono następujące zasady:

Europejskie wartości

Wszystkie warianty konserwatyzmu w Europie powinny szanować nadrzędne tradycje kulturowe Europy i zasady moralne kultury chrześcijańskiej. Są one kluczowe dla ustalania norm moralnych w sferze publicznej, wolności, tolerancji, zasad pomocniczości oraz demokracji konstytucyjnej. Zasada ta powinna zostać zawarta w najważniejszych dokumentach przyjmowanych na szczeblu narodowym i europejskim.

Integralność państw narodowych

Konserwatyści uważają, że każde suwerenne państwo narodowe odgrywa wyjątkową rolę w zapewnianiu dobrobytu, niezależności i bezpieczeństwa oraz wspieraniu własnych zwyczajów, tradycji i wartości. Dostrzegają również istotę wspólnych inicjatyw na rzecz pogłębiania współpracy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym oraz wspierania integracji gospodarczej i kulturowej. Jednakże, przedsięwzięć tych nie można realizować kosztem suwerenności, integralności lub interesów poszczególnych państw narodowych. Przedstawiciele środowisk konserwatywnych uważają także, że wolne narody powinny stać na straży norm międzynarodowych i suwerenności innych państw.

Interesy narodowe

Państwo jest odpowiedzialne za utrzymanie integralności narodu. Politykę należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o partykularne interesy narodu i w poszanowaniu jego tradycji. Każdy kraj definiuje także jego historia. Należy ją poznawać i wyciągać z niej wnioski, wszak stanowi ona ważny element tożsamości. O historii należy mówić otwarcie i uczciwie. Nie wolno jej przeinaczać ani wymazywać faktów niewygodnych z dzisiejszego punktu widzenia.

Obecność religii w sferze publicznej

W każdym kraju funkcjonuje dominująca kultura religijna. W dzisiejszych czasach odchodzi się od religii; zamiast niej, społeczeństwo zwraca się ku kultowi politycznemu lub przesądom. Ważne więc, by każdy kraj otwarcie hołdował własnym tradycjom religijnym i jednocześnie szanował prawa i wolności mniejszości religijnych.

Rodzina

Konserwatyści promują tradycyjny wzorzec rodziny. Państwo z zasady nie powinno ingerować w życie prywatne obywateli, o ile nie dochodzi do praktyk niezgodnych z prawem, niemniej jednak, w kraju dominować powinien tradycyjny wzorzec małżeństwa i rodziny. Ponadto, rządy państw powinny wdrożyć skuteczną politykę prorodzinną, by promować tradycyjny model rodziny i tym samym zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju.

Gospodarka i pomoc socjalna

Środowiska konserwatywne opowiadają się za gospodarką rynkową i prawem do własności. Opłaty celne mogą być niezbędne do ochrony krajowych producentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony zagranicznych krajów. Jednak zawsze powinny być wprowadzane w sposób przejrzysty i transparentny, umożliwiając publiczną kontrolę oraz rzetelną ocenę kosztów i korzyści. Polityka społeczna i socjalna państwa powinna natomiast wspierać społeczności, stowarzyszenia i instytucje, dając im większą swobodę działania.

Edukacja

Wierzymy, że uczniów należy uczyć własnych języków narodowych oraz wpajać im kluczowe wartości i szacunek do tradycji. Ważne także, by młodzi ludzie obcowali z różnymi światopoglądami. Szanujemy i cenimy różnorodność opcji edukacyjnych. Jednocześnie skłaniamy się ku placówkom edukacyjnym, które czerpią z doświadczeń lokalnych społeczności tożsamych z naszą tradycją narodową. Odpowiedzialność za inicjację procesu edukacyjnego spoczywa na rodzinie, która ma prawo do tego, by kształcenie ich dzieci respektowało ich filozoficzne i religijne przekonania. W ramach tego procesu należy jednak przestrzegać obowiązujących norm prawnych i wartości.

Migracja

Każde suwerenne państwo ma prerogatywę ustalania własnych kwot migracji. Państwo, które otwiera swoje granice dla imigrantów, ma prawo do ustalania limitów oraz preferencyjnego traktowania osób o zbliżonym dziedzictwie narodowym lub religijnym. Dodatkowo, może określać wymagania integracyjne dla imigrantów starających się o obywatelstwo. Rządy państw mają obowiązek pomagać uchodźcom i jednocześnie zapobiegać niekontrolowanej migracji.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody stanowi immanentną część programu ugrupowań konserwatywnych. Człowiek ponosi moralny obowiązek dbania o środowisko i wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, mając na uwadze dobro przyszłych pokoleń.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top