Data: 20 grudnia 2021 Autor: Marianna Filipchuk

Integracja Ukrainy do jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej proces cyfryzacji staje się kluczowym narzędziem dla wzrostu i konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej. Proces integracji Ukrainy do jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej określono jako priorytetowy kierunek rozwoju kraju oraz stanowi ważne narzędzie do promowania cyfryzacji Ukrainy zgodnie ze standardami europejskimi i międzynarodowymi.

ŹRÓDŁO: FLICKR

Koncepcja wspólnego rynku Unii Europejskiej zaczęła się od przyjęcia w 1957 r. Traktatu Rzymskiego, zgodnie z którym, w krajach podpisujących ww. dokument, rozpoczął się proces zbliżenia przepisów krajowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania wspólnego rynku. Komisja Europejska jeszcze w 2015 roku ogłosiła tworzenie planu jednolitego rynku cyfrowego, którego rozwój uznawany za jeden z priorytetów, którego celem by stanowiło zburzenie murów regulacyjnych i przejście z 28 rynków krajowych do jednego[1]. Strategia jednolitego rynku cyfrowego (e-rozwiązania, dane oraz transgraniczne usługi cyfrowe) ma pozwolić gospodarce, przemysłowi i społeczeństwu Europy w pełni skorzystać z nowej ery cyfrowej[2]. W związku, z czym znaczenie jednolitego rynku cyfrowego opiera się na koncepcji wspólnego rynku, którego celem jest wyeliminowanie barier handlowych między państwami członkowskimi w celu zwiększenia dobrobytu gospodarczego i stworzenia „jeszcze bliższych więzi między narodami Europy”[3]. W 2019 r. ówcześnie kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła swoje wytyczne polityczne na następną kadencję komisji europejskiej (2019-2024). W tych wytycznych m.in. zasygnalizowała, że potrzebny nowy akt prawny o usługach cyfrowych, który zaktualizuje przepisy dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa w odniesieniu do platform, usług i produktów cyfrowych i uzupełni europejski jednolity rynek cyfrowy[4].  Następnie w Programie dla Europy na lata 2019-2024 zaznaczono, iż transformacja technologii cyfrowej ma przynosić korzyść. Kolejnym etapem rozwoju jest wprowadzenie nowego Programu UE „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme – DEP) na lata 2021-2027, który jest częścią rozdziału „Jednolity rynek, innowacje i agenda cyfrowa” oraz powstał na podstawie strategii jednolitego rynku cyfrowego[5].

Podpisany w 2014 r. Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Ukrainą z drugiej,  zawiera również zobowiązanie Ukrainy do wdrażania i ścisłego przestrzegania standardów europejskich w sferze politycznej i prawnej, gdyż ma na celu osiągnięcie politycznego stowarzyszenia i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską[6]. Już 17 stycznia 2018 r. Gabinet Ministrów Ukrainy w Rozporządzeniu w sprawie zatwierdzenia Koncepcji rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Ukrainy na lata 2018-2020 i zatwierdzenia planu działań dla jej realizacji[7] podkreślił, iż cyfryzacja w kraju powinna koncentrować się na współpracy międzynarodowej, europejskiej i regionalnej w celu integracji Ukrainy z UE oraz w celu wejścia na rynki europejskie i światowe. Dotychczas Ukraina konsekwentnie pracuje nad wprowadzeniem cyfrowych zmian w Państwie, mając na celu zwiększenie efektywności nowoczesnej transformacji przy wsparciu EU. Tak, 11 lutego 2020 r. Ukraina i UE podpisały Porozumienie w sprawie finansowania „Wsparcia UE dla e-administracji i gospodarki cyfrowej Ukrainy” na kwotę 25 mln euro. Środki te zostaną wykorzystane na rozwój państwowego systemu „Dija” oraz elektronicznych usług administracyjnych, zapewnienie interoperacyjności, poprawę systemu rejestrów, rozwój cyberbezpieczeństwa, internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz technologii identyfikacji elektronicznej[8]. Włączenie Ukrainy do globalnego ruchu Industry 4.0 zapewni możliwość zwiększenia konkurencyjności branż, pobudzenia rynku krajowego, utrzymania i zwiększenia jej pozycji w sektorach o wysokiej wartości dodanej na poziomie krajowym, a w niektórych przypadkach globalnym[9].

Obecnie jednolity rynek cyfrowy UE jest na etapie swojego kształtowania, w wyniku czego Ukraina ma możliwość implementować najnowsze europejskie przepisy jednocześnie z krajami UE. Jak zaznaczył minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow: „Integracja Ukrainy z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym UE jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia państwa cyfrowego, nad którym zespół Ministerstwa Finansów pracuje od ponad roku”[10].

Pandemia i jej wpływ na nasze życie i gospodarkę podkreśliły znaczenie cyfryzacji we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa UE. Dzięki nowym technologiom przedsiębiorstwa i organy publiczne mogły nadal prowadzić swoją działalność i możliwe było kontynuowanie handlu. Technologie te pomogły utrzymywać kontakty, zdalnie pracować oraz wspierać nasze dzieci w nauce[11].

W lutym 2021 r. na siódmym posiedzeniu Rada Unii Europejskiej zgodziła się na dalsze wzmacnianie integracji gospodarczej Ukrainy i zbliżenia przepisów z UE w takich sektorach jak gospodarka cyfrowa, ułatwienia w handlu, współpraca celna oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, w ramach układu o stowarzyszeniu[12].

[1] „EU unveils plans to set up digital single market for online”, [online] https://www.theguardian.com/technology/2015/may/06/eu-unveils-plans-digital-single-market-online-firms  [accessed: 10.11.2021].

[2] Rada Europejska Rada Unii Europejskiej, Jednolity rynek cyfrowy Europy, [online].  https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-single-market/ [dostęp: 10.11.2021].

[3] Christina Ratcliff, Powszechny jednolity rynek cyfrowy, [online] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/43/powszechny-jednolity-rynek-cyfrowy [dostęp: 10.11.2021].

[4]Ursula von der Leyen, Unia, która mierzy wyżej Mój program dla Europy, [online]   https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/M%c3%b3j-program-dla-Europy.pdf [dostęp: 10.11.2021].

[5] Anna Ober,  Założenia nowego Programu UE „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 (Digital Europe Programme), [online]https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/zalozenia-nowego-programu-ue-cyfrowa-europa-na-lata-2021-2027-digital-europe-programme [dostęp: 10.11.2021].

[6] Europejskie normy i narzędzia ich wdrażania, [online] https://eu-agreement.ed-era.com/b2/p1 [dostęp: 10.11.2021].

[7] Gabinet Ministrów Ukrainy, Rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 67-r W sprawie zatwierdzenia Koncepcji rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Ukrainy na lata 2018-2020 i zatwierdzenia planu działań dla jej realizacji https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text [dostęp: 10.11.2021].

[8] Przedstawicielstwo Ukrainy przy Unii Europejskiej (2020), “Współpraca w dziedzinie gospodarki cyfrowej“  [online] https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/yedinij-cifrovij-rinok-yes [dostęp: 10.11.2021].

[9] Ukraiński Instytut Przyszłości, “Ukraina 2030E to kraj o rozwiniętej gospodarce cyfrowej“ [online]

https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-8 [dostęp: 10.11.2021].

[10] Portal rządowy, ‘Mychajło Fedorow: Integracja z jednolitym rynkiem cyfrowym UE przyczyni się do wzrostu PKB Ukrainy do 12,1%’ [online] https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-integraciya-v-yedinij-cifrovij-rinok-yes-spriyatime-zrostannyu-vvp-ukrayini-do-121 [dostęp: 10.11.2021]

[11] Komisja Europejska, ‘Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację’ [online]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=PL [dostęp: 10.11.2021].

[12] Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, ‘Joint press release following the 7th Association Council meeting between the EU and Ukraine’[online]  https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/# [dostęp: 10.11.2021].

 

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top