Data: 3 stycznia 2022 Autor: Marianna Filipchuk

Cyfrowa transformacja sektora energetycznego w Ukrainie

Ze względu na globalną cyfryzację optymalizacja sektora energetycznego jest kluczowym zadaniem dla Ukrainy. Aktualne trwa proces wprowadzenia cyfrowych technologii dla wykonywania analitycznego monitorowania przepływów energii oraz tworzenia i utrzymywania bilansu energetycznego.

ŹRÓDŁO: PIXABAY

Obecnie gdy świat przeżywa czwartą rewolucję przemysłową, ważnym aspektem staje się scalanie technologii ze sferą cyfrową, co z kolei ma istotny wpływ na energetyczną reformę rynku. Transformacja cyfrowa zapewnienia nowe możliwości tworzenia wartości dodanej w nowych lub istniejących segmentach rynku usług, lub produkcji.

W listopadzie 2020 r. do Ministerstwa Energii został powołany nowy Wiceminister Energetyki Ukrainy ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowych i cyfryzacji, jest odpowiedzialnym za cyfryzację w ramach transformacji energetycznej – CDTO (Chief Digital Transformation Officer). W tym roku Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy i Microsoft Ukraina wyraziły zamiar rozwoju współpracy w celu wdrożenia Programu Transformacji Cyfrowej. Współpraca ta przewiduje m.in. wykorzystanie oprogramowania Microsoft Azure jako platformy dla transformacji cyfrowej, która może mieć wpływ na różne branże: transformację energetyczną, transformację cyfrową rolnictwa i ogólnie zrównoważony rozwój, a już w 2021 Ministerstwo Energii i Microsoft Ukraina podpisały memorandum przewidujący współpracę w zakresie modernizacji IT i poprawy cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego Ukrainy.

W marcu 2021 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął Gospodarczą Strategię Kraju na okres do 2030 r., zgodnie z którą jednym z celów strategicznych jest zapewnienie harmonizacji przemysłu z otoczeniem, traktując to, jako poprawę efektywności energetycznej przez:

  • wprowadzenie obowiązkowych programów efektywności energetycznej dla wszystkich spółek;
  • wprowadzenie oceniania efektywności energetycznej przedsiębiorstw naftowych i gazowych Ukrainy;
  • wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych;
  • wprowadzenia nowych technologii produkcji i przygotowania ropy zapewniających efektywność energetyczną (zwłaszcza w przedsiębiorstwach państwowych);
  • stymulowanie wprowadzania nowych technologii wydobycia węgla zapewniających efektywność energetyczną (w szczególności w przedsiębiorstwach państwowych). 

Narodowa Strategia Gospodarcza 2030 koncentruje się na wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, integracji przemysłu z przestrzenią europejską oraz przezwyciężeniu ubóstwa energetycznego obywateli. Zgodnie z wnioskami, zrobionymi przez Centrum badań im. Razumkova, priorytety polityki państwa w sektorze energetycznym powinny być następujące: 

  1. bezpieczeństwo energetyczne jak wystarczająca ilość zasobów energii o odpowiedniej jakości i ich zdywersyfikowane dostarczanie poprzez niezawodną infrastrukturę na konkurencyjne rynki, do których dostęp ma wypłacalny konsument;
  2. integracja przemysłu w przestrzeni europejskiej; 
  3. podniesienie zdolności energetycznej dla obywateli.

W sierpniu 2021 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego, która stwierdza, iż wykorzystanie nowych technologii wytwarzania, transportu, magazynowania i zużycia energii, wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł energii, cyfryzacja użytkowania energii pozwala na zbliżenie źródeł energii do konsumenta i zbilansowanie trybów pracy systemów energetycznych.

W krajach UE nadrzędne znaczenie ma strategia przejścia na inteligentną konsumpcję za pomocą inteligentnych (cyfrowych) liczników. W wyniku dążenia UE do osiągnięcia wyznaczonych w 2020 r. celów w zakresie energii i klimatu powstały już nowe branże wraz z nowymi miejscami pracy, nastąpił wzrost innowacji technologicznych, co spowodowało obniżenie kosztów technologii. W związku z realizacją inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej na kontynencie europejskim oraz polityczną deklaracją dążenia Ukrainy do przystąpienia do Zielonego Porozumienia Europejskiego, w związku ze znaczącą zmianą podejścia do rozwoju energetyki światowej w kontekście jej zazieleniania i dekarbonizacji, zmian klimatycznych i osiągnięcia Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, w przyszłości oczekuje się znacznego ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Przejście na nowy poziom cyfrowego funkcjonowania systemów energetycznych jest możliwe dzięki utworzeniu inteligentnego systemu zaopatrzenia w energię oraz wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatycznych. Wprowadzenie nowych liczników energii jest podstawą do stworzenia innowacyjnej infrastruktury kompleksu paliwowo-energetycznego gospodarki narodowej, będącej podstawą przejścia na nowy poziom podaży energii oraz wprowadzenia nowych ekonomicznych mechanizmów zarządzania popytem i dalszy rozwój rynków energii.

Stworzenie odpowiednich warunków dla osiągnięcia cyfrowej transformacji obecnie jest kluczowym zadaniem polityki energetycznej Ukrainy, którego realizacja pozwoli na stworzenie bardziej wydajnych i nowoczesnych sektorów gospodarki energetycznej.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top