ROMANIA MONITOR

Date: 20 grudnia 2018

Postęp w rozwoju dialogu mołdawsko – naddniestrzańskiego

20 grudnia 2018 roku w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Vlada Plahotniuca, przewodniczącego Mołdawskiej Partii Demokratycznej (rum. Partidul Democrat din Moldova; PDM) z przewodniczącym misji OBWE w Mołdawii Clausem Neukirchem. Rozmowa dotyczyła postępów w dialogu pokojowym z separatystycznym Naddniestrzem, będącym od 1991 roku quasi-państwem położonym w granicach Mołdawii. W rozmowie tej Plahotniuc podsumował 3 lata samodzielnych rządów PDM w Mołdawii oraz przedstawił główne osiągnięcia w procesie budowania porozumienia z Tyraspolem.

ŹRÓDŁO: SIVPOST.COM

Vlad Plahotniuc, przedstawiając w swojej analizie postępy w rozwiązaniu konfliktu z Naddniestrzem podkreślił znaczenie podpisanego w maju 2018 roku Protokołu z Rzymu, który w swoim założeniu miał uregulować wszystkie podstawowe zagadnienia sporne pomiędzy Kiszyniowem a Tyraspolem: takie jak np. uznawanie dyplomów uczelni z Naddniestrza w Mołdawii lub swobodę poruszania się pomiędzy stronami konfliktu.

Mołdawski polityk zaznaczył jednoczenie, że podstawą budowy przyszłych konstruktywnych relacji z Naddniestrzem jest poszanowanie jedności terytorialnej Mołdawii. Porozumienie to musi zatem poprzedzać wycofanie wojsk rosyjskich z obszaru kontrolowanego przez Tyraspol.

W rozmowie z przewodniczącym OBWE w Mołdawii, Plahotniuc nadmienił, że Mołdawia w pełni kontroluje swoje granice również na odcinku administrowanym przez Naddniestrze. Taka sytuacja jest możliwa dzięki współpracy ukraińsko-mołdawskiej i budowie wspólnych odpraw granicznych na wszystkich przejściach lądowych pomiędzy Mołdawią i Ukrainą.

Z kolei Claus Neukirch docenił wysiłki obydwu stron w realizowaniu Protokołu z Rzymu, który został podpisany pod auspicjami OBWE, będącego stroną w procesie pokojowym 5 + 2: Rosja, Ukraina, OBWE, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Unia Europejska + Mołdawia i Naddniestrze. Zaznaczył również że „małe kroki w zbliżaniu się obywateli obydwu stron są istotne dla całego procesu pokojowego”.

Powodzenie procesu pokojowego będzie zapewne wymagało zaakceptowania ze strony Tyraspola integralności terytorialnej Mołdawii, której Naddniestrze będzie częścią składową, a ze strony Kiszyniowa prawdopodobnie zgody na odmienność polityczną i ustrojową Naddniestrza. W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której Naddniestrze i Mołdawia prezentują odmienne wizje rozwoju relacji politycznych i ekonomicznych ze swoimi sąsiadami, trudno wyobrazić sobie przyjęcie wspólnych założeń politycznych, w takich kwestiach jak integracja z Unią Europejską czy wypracowanie wspólnej strategii współpracy z Rosją. Z jednej strony, Kiszyniów dąży do budowy silnych relacji z Unią Europejską, a w szczególności z Rumunią, z drugiej zaś Naddniestrze pozostaje w silnej zależności politycznej i ekonomicznej od Rosji.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top