ROMANIA MONITOR

Date: 20 grudnia 2018

Postęp w rozwoju dialogu mołdawsko – naddniestrzańskiego

20 grudnia 2018 roku w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Vlada Plahotniuca, przewodniczącego Mołdawskiej Partii Demokratycznej (rum. Partidul Democrat din Moldova; PDM) z przewodniczącym misji OBWE w Mołdawii Clausem Neukirchem. Rozmowa dotyczyła postępów w dialogu pokojowym z separatystycznym Naddniestrzem, będącym od 1991 roku quasi-państwem położonym w granicach Mołdawii. W rozmowie tej Plahotniuc podsumował 3 lata samodzielnych rządów PDM w Mołdawii oraz przedstawił główne osiągnięcia w procesie budowania porozumienia z Tyraspolem.

ŹRÓDŁO: SIVPOST.COM

Vlad Plahotniuc, przedstawiając w swojej analizie postępy w rozwiązaniu konfliktu z Naddniestrzem podkreślił znaczenie podpisanego w maju 2018 roku Protokołu z Rzymu, który w swoim założeniu miał uregulować wszystkie podstawowe zagadnienia sporne pomiędzy Kiszyniowem a Tyraspolem: takie jak np. uznawanie dyplomów uczelni z Naddniestrza w Mołdawii lub swobodę poruszania się pomiędzy stronami konfliktu.

Mołdawski polityk zaznaczył jednoczenie, że podstawą budowy przyszłych konstruktywnych relacji z Naddniestrzem jest poszanowanie jedności terytorialnej Mołdawii. Porozumienie to musi zatem poprzedzać wycofanie wojsk rosyjskich z obszaru kontrolowanego przez Tyraspol.

W rozmowie z przewodniczącym OBWE w Mołdawii, Plahotniuc nadmienił, że Mołdawia w pełni kontroluje swoje granice również na odcinku administrowanym przez Naddniestrze. Taka sytuacja jest możliwa dzięki współpracy ukraińsko-mołdawskiej i budowie wspólnych odpraw granicznych na wszystkich przejściach lądowych pomiędzy Mołdawią i Ukrainą.

Z kolei Claus Neukirch docenił wysiłki obydwu stron w realizowaniu Protokołu z Rzymu, który został podpisany pod auspicjami OBWE, będącego stroną w procesie pokojowym 5 + 2: Rosja, Ukraina, OBWE, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Unia Europejska + Mołdawia i Naddniestrze. Zaznaczył również że „małe kroki w zbliżaniu się obywateli obydwu stron są istotne dla całego procesu pokojowego”.

Powodzenie procesu pokojowego będzie zapewne wymagało zaakceptowania ze strony Tyraspola integralności terytorialnej Mołdawii, której Naddniestrze będzie częścią składową, a ze strony Kiszyniowa prawdopodobnie zgody na odmienność polityczną i ustrojową Naddniestrza. W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której Naddniestrze i Mołdawia prezentują odmienne wizje rozwoju relacji politycznych i ekonomicznych ze swoimi sąsiadami, trudno wyobrazić sobie przyjęcie wspólnych założeń politycznych, w takich kwestiach jak integracja z Unią Europejską czy wypracowanie wspólnej strategii współpracy z Rosją. Z jednej strony, Kiszyniów dąży do budowy silnych relacji z Unią Europejską, a w szczególności z Rumunią, z drugiej zaś Naddniestrze pozostaje w silnej zależności politycznej i ekonomicznej od Rosji.

All texts (expect images) published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on condition that their origin is stated.

Related posts
Top